"Folk toys"

Ethnographic Museum in Rabkazdroj
Mazopolska (Poland)

« Back to 2013 Edition